Våg och Svall


Skillinge 16 maj-24

Kära bastubadare

Våg och Svalls sista söndagsbastu för säsongen sker söndag 26 maj. Då behöver vi stapla in ved för de som vill boka bastun under sommaren. Det gör vi kl. 13 samma söndag, 26 maj. Kom och hjälp till om du kan och vill, det går snabbt om vi blir några stycken.
Vi tänker inte ha någon gemensam städning denna vår. Istället kommer vi i augustis slut att kalla till städning med förtäring. Det blir innan vi startar vårt gemensamma bastande i september. Då kommer också eldningslistan för hösten.

Om du lånar ut nyckeln till en släkting/vän som vill basta så meddela den/dessa att vedavgiften är 150 kr och ska betalas till vårt konto. Enklast görs detta genom att använda QR-koden i bastun. Gratis-bastande klarar inte vår lilla fattiga förening. Om du känner på dig att du inte betalt årsavgiften för 2024 så är det fint om du gör det, 300 kr per enskild och 500 kr per familj. Betala in medlemsavgiften till Våg och Svalls bankgiro 5557–6177 eller Swisha till 123 581 06 50. Anger Du mejladress blir vi glada. Har vi någon lösning för vårt bastande efter december 2024, undrar Du. Vi vet inte, arbetsgruppen som bilades vid senaste årsmötet jobbar på och vi hoppas höra av dem innan årets slut.

Trevlig sommar!
och
Välkomna söndag 26 maj kl 13:00 för stapling av ved från baksidan in till bastun


Styrelsen via
Carina/ ordförande (carina.kallestal@gmail.com)

                                                 Skillinge 20 februari-24


Kära bastubadare

Det är med tungt hjärta vi måste meddela att vi är uppsagda från bastun från och med 1 januari 2025. Vi kan alltså basta hela 2024 men sen ska bastun säljas. Bakgrunden är att Sven Karlsson som företrädde ägarna av huset, sålt det till Caroline och Lars Sundewall som äger marken där stugan står, mark som vi arrenderar. Paret Sundewall ämnar rusta stugan och sälja den och marken. Hantverkare kan på uppdrag av Sundewalls komma att göra olika åtgärder i stugan under året. Sundewalls har lovat att boka bastun via vårt bokningssystem de tider hantverkare behöver komma åt huset. Ni kan alltså lugnt fortsätta att boka bastun för privat bastande. 

Med detta brev och mejl kommer också kallelse till årsmöte 19 mars på Sjöbacka.

Kom och ta med idéer om hur vi ska kunna fortsätta basta efter 2024. Vi har bjudit in Per Lyppert från Badbryggans Vänner som har idéer om en bastu. Kanske finns det också andra idéer i vår grupp om hur vi ska kunna fortsätta basta. Meddela Carina om du vill köpa en av Görans goda smörrebröd att äta vid årsmötet, liksom vilket pålägg du vill ha av alternativen, leverpastej, rostbiff eller skagenröra (carina.kallestal@gmail.com)

Vi föreslår att vi startar en arbetsgrupp som jobbar med idéer till ny bastu på Skillinge. Vi föreslår också att Våg och Svall upplöses med ett beslut vid årsmötet 19 mars och ett ytterligare beslut vid ett möte i samband med att bastandet upphör i december 2024.

Tills dess är den nu decimerade styrelsen beredd att sköta Våg&Svall detta sista år.

Vi tackar er alla som betalat in medlemsavgiften i förtid. Det har gjort att vi kunnat betala bankavgifter, ved och el i tid. Arrende, försäkring och fastighetsavgift väntar. Först efter att dessa är betalade och vi tagit höjd för el och sotning kan vi besluta om inköp av en ny vattenpump.

För styrelsen, ordförande Carina (carina.kallestal@gmail.com)Kallelse till årsmöte

Tisdagen den 19 mars 2023 kl. 18.00 på Sjöbacka. Göran gör smörrebröd för 95 kr och dryck finns också att köpa. Smörrebröden görs med leverpastej, rostbiff och skagenröra.

MEDDELA CARINA OM DU KOMMER OCH VILL ÄTA SMÖRREBRÖD OCH I SÅ FALL MED VILKET PÅLÄGG! Meddela via e-post carina.kallestal@gmail.com eller SMS till 0703043309

Förslag till dagordning:

Mötet öppnas
– Val av mötesordförande och mötessekreterare
– Val av justeringsman
– Godkännande av dagordning
– Mötet stadgeenligt utlyst
– Verksamhetsberättelse
– Ekonomisk rapport
– Revisionsberättelse
– Styrelsens ansvarsfrihet

– Planer för verksamhetsåret, arbetsgrupp för ny bastu, Per Lyppert från Badbryggans vänner inbjuden att berätta om planerna för bastu vid Badbryggan
– Avgifter

 • Medlemskap
 • Vedavgift

– Val av ordförande, styrelseledamöter, revisor och arbetsgrupp for ny bastu

– Övriga frågor

 • Info om införande om gemensamt bad efter damerna, söndagar kl. 19

– Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse för år 2022

Bastuföreningen Våg och Svall har som ändamål att främja bastubadande och social samvaro medlemmarna emellan. Föreningen vill vårda en sund livsstil och verka för ett utbrett bastubadande (utdrag ur stadgarna).

Styrelsen

Vid årsmötet den 30 mars 2023 valdes, Carina Källestål till ny ordförande, och vid ett konstituerande möte 11 april valdes Klas Linnerborg till kassör och Carolina Hansson till sekreterare. Carina och Klas tecknar firman. Som övriga ledamöter i styrelsen håller Claes Ericsson i fastighetsfrågor, och Hans Anders Molin är dryckesansvarig. Som övrig ledamot som dock aldrig deltagit i styrelsearbetet valdes Johan Mollstedt.

Styrelsen har efter årsmötet haft åtta sammanträden. Protokoll från dessa möten har anslagits i bastun. Medlemsbrev har skickats ut vid ett antal tillfällen.

Verksamhetens inriktning under året

Föreningens verksamhet har karaktäriserats av avhopp från styrelsen och försäljning av bastun med efterföljande uppsägning av kontrakt. Trots detta har vi försökt att hålla bastun i stånd och enligt föregående årsmötes vilja, anordna sociala aktiviteter.

Styrelsen och andra viktiga funktioner förändrade

Johan Mollstedt har inte deltagit i styrelsens arbete och avsa sig styrelseuppdrag och medlemskap i mitten av året. Klas Linnerborg avsa sig kassörskapet och lämnade styrelsen och föreningen i början av 2024. Carina axlar tillsvidare kassörssysslan. Lena Forsslund som varit vår webbmaster har flyttat från bygden och vi tillfrågade Terry Hannington om sysslan och han har fungerat som aktiv webmaster sedan hösten-23.

Bastuns underhåll

Eftersom bastuföreningen är en ideell förening så bygger underhållsarbetet på medlemmarnas delaktighet.

12 m3 ved har inhandlats och staplats in bakom bastun och in i bastun med deltagande av ett flertal medlemmar. Olika åtgärder för att tysta en allt högljuddare vattenpump har gjorts. Vi rensade brunnen i somras, dels för att rengöra det kladdiga vattnet men också för att se till att pumpen fick tillräckligt med vatten. I samband med att en ny asklåda kom på plats med hjälp av Anders på Borrby Svets och Alltjänst så fyllde han på luft i pumpen, något som också ansetts vara orsak till ljudet. Som alla kan konstatera har det inte hjälpt. En ny pump kan inskaffas om vår ekonomi tillåter när de fasta kostnaderna betalats. Vi har köpt in två nya brandsläckare då de gamla sedan länge var utgångna. För att hålla de skenande el-kostnaderna nere har vi stängt av golvvärmen i omklädnings- och duschrum samt bytt alla glödlampor till LED-lampor. Vi har också installerat en elmätare för kylskåpet. Tyvärr har den svåra vintern medfört att en temperaturvakt måst stå på för att inte vattnet ska frysa. Låset i stora dörren vid duschen har åtgärdats av medlemmarna Bob Jonsson och Björn Håkansson som också oljade upp låsen som frös vid snöregnet efter nyår. De fixade också provisoriskt dörren in till bastun vars ena gångjärn brustit. Vi har kontinuerligt tillsett att det finns öl, vatten, städartiklar, braständare, tändare, ljus etc. förbrukningsmaterial i bastun.

Sociala aktiviteter

Den 20 maj genomfördes städning och uppröjning av grönytorna, liksom noggrann invändig städning av bastun. Arbetet avslutades med gemensam sill-lunch. Föreningens firade sitt 25-årsjubileum 19 augusti då 19 medlemmar med partners och vänner deltog i en måltid under tälttak utanför bastun med Sven Ehn som grillmästare.

Den 10 december höll vi adventsglögg. Det bjöds på glögg, pepparkakor med ädelost och toscatårta. Men tyvärr och möjligen delvis beroende av det usla vädret, var uppslutningen av medlemmar blygsam.

Medlemmar & ekonomi

Föreningens fortlevnad är till största delen beroende av medlemsavgifter. Nya familjemedlemskap och nya enskilda medlemmar tillkommit. Vid årsskiftet 2023/2024 hade föreningen 55 medlemskap. Men då har några trogna medlemmar ännu inte betalat in avgifter för 2024.

Föreningen balanserar ständigt på randen av konkurs och kassan medger inga större utgifter. Det privata bastandet har ökat kraftigt och tyvärr täcker inte 75kr i vedavgift, vedkostnaderna. Vi gjorde en budget och diskuterade olika alternativ hur vi skulle finansiera den fortsatta verksamheten för att lägga fram ett förslag till årsmötet. Då kom det besked vi fruktat sedan Sven Karlsson vid jubileumsfesten meddelat att Tage Jacobssons efterlevande ville sälja bastuhuset. Vi såg i somras ingen möjlighet att köpa huset för det pris (en vag prisuppgift var ca 110 000kr) som Sven Karlsson begärde. Vi talade istället med Caroline och Lars Sundevall som vi arrenderar marken av. Men den 29 december skrev makarna Sundevall på kontrakt på bastuhuset som de köpt av Sven Karlsson. Dessförinnan sas vi upp med tillstånd att nyttja huset som bastu hela 2024 mot att hantverkare kan boka tid via bokningssystemet för att utföra de åtgärder som paret Sundevall vill utföra i huset.

Vi beslöt då be alla medlemmar betala in medlemsavgiften tidigt så att vi skulle klara de fasta utgifterna, ved, bankkostnader, el, arrende, försäkring och fastighetsavgift. Det har de flesta hörsammat och vi tror att vi klarar 2024 med dagens avgifter.

Våg & Svalls framtid

Utan hus att basta i har föreningen ingen aktivitet och bör upplösas då en förening inte kan vara vilande. En upplösning bör ske vid två på varandra följande möten. Det första beslutet kan tas vid årsmötet 19 mars och det andra förslagsvis i december 2024, i samband med att bastandet avslutas i bastun.

Däremellan kan, om en önskan därom finns hos årsmötet, en arbetsgrupp bildas vars uppgift är att hitta en annan lösning för fortsatt bastande på Skillinge och eventuellt fortlevande av Våg & Svall.

Skillinge den 13 februari 2023

Styrelsen                    

/Carina Källestål/        /Claes Ericsson/          /Carolina Hansson/            /Hans Anders Molin/

Förslag till verksamhetsplan för 2024

Styrelsen föreslår årsmötet besluta om följande aktiviteter i syfte att fortsätta utveckla föreningens verksamhet under 2024.

Underhåll och skötsel av bastun

För 2024 får styrelsen i uppdrag att förutom det vanliga underhållet, i första hand åtgärda pumpen om ekonomin tillåter. Vidare bör medlemmarna engageras att var delaktiga i underhållsarbetet. Att ersätta den trasiga toaletten skjuts på framtiden då vi inte kommer att kunna nyttja bastun efter 2024.

Sociala aktiviteter

Den nedstämdhet som vår uppsägning orsakat leder inte till en vilja att ordna sociala aktiviteter. Men den nödvändiga städningen som vi föreslår skjuts till i augusti innan höstens bastande startar, bör göras tillsammans och med ett lämpligt avslut som t ex en enkel lunch.

Arbetsgrupp

Det fortsatta bastandet på Skillinge beror av ett nytt hus som kan brukas som bastu. Vi föreslår att arbetet under året fokuserar på att en alternativ lösning för en annan bastu för att vi ska kunna fortsätta basta.

StyrelsenSkillinge 2024/02/14

GEMENSAM BASTU, MÄN & KVINNOR TILLSAMMANS,

PÅ SÖNDAGAR EFTER DAMERNAS BASTU KL 19.15

UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DE SOM VILL BASTA GEMENSAMT KONTAKTAR TJÄNSTGÖRANDE ELDVAKT OCH INFORMERAR OM ATT ANSVARET FÖR ATT SLÄCKA, LÅSA OCH STÄDA TAS ÖVER FRÅN ELDVAKTEN.
Se eldvaktslista med telefonnummer.


Carina/ ordförande carina.kallestal@gmail.comSkillinge 26 november-23

Kära bastubadare

Våg och Svall bjuder härmed in till Glöggmingel i bastun söndagen den 10 december kl 13:00, Välkomna!

I och med glöggsöndagen är det sen bara ytterligare en söndag vi bastar innan juluppehållet. Många har bastat på söndagarna och många har också bokat bastun privat under hösten. Det kan man också göra under juluppehållet. Vi har fått några nya medlemmar i höst, vilket gläder oss. Ni är mycket välkomna!

Innan hösten riktigt tog greppet hann vår tomte klippa gräset, och det tackar vi för! Styrelsen har annars mest förvaltat i höst. Om ni tycker att kompressorn för ett jäkla liv och att det är kallt på golvet i duschrummet så håller vi i styrelsen helt och hållet med er. Orsaken är att de höga el- och vedpriserna ger oss en så dålig ekonomi att vi inte har råd med elen för golvvärmen eller kan köpa en ny kompressor. Sanningen är den att vi troligen inte ens klarar av att betala arrende och hyra nu till årsskiftet.

Så, därför vill vi be er som vill fortsätta vara medlemmar att betala in medlemsavgiften, 300 kr per enskild och 500 kr per familj innan årsskiftet så att vi klarar hyran och arrendet.

Betala in medlemsavgiften till Våg och Svalls bankgiro 5557-6177 eller Swisha till 1235810650. Anger Ni mejladress blir vi glada.

Men lite glögg och samvaro har vi råd med!

Välkomna 10 december kl 13:00

Carina/ ordförande (carina.kallestal@gmail.comSkillinge 27 augusti -23

Kära bastubadare

Nu har vi firat vår 25-åriga verksamhet med bastubad vid sjökanten i Skillinge och nästa söndag börjar vi elda bastun som vanligt för herrar mellan 15 och 17 och damer mellan 17 och 19. Titta gärna på eldningslistan som bifogas och notera din eldingssöndag.

Vi i styrelsen har förstått att vårt bastu-hus har en tomte som tittar till det. Vi har noterat att duschslang och munstycke bytts liksom att lysknapparna i bastu och duschrum lagats. Vi är mycket glada att huset har en tomte och hoppas att hen vill stanna. Någon gröt kan vi inte erbjuda men en öl om det skulle smaka. Styrelsen har under sommaren också bidragit till bastuns trevnad genom att slamsuga brunnen och låtit Anders Lönnborn från Borrby Alltjänst göra en ny asklåda. Han är därmed också ny medlem.
Under sommaren har bastun använts flitigt och några nya medlemmar har tillkommit som vi välkomnar till säsongens bastusöndagar. Som vanligt går vår ekonomi precis ihop när veden betalats. Men nu klarar vi inte de
elräkningar som orsakas av att golvvärmen är påslagen. Vi måste därför detta år helt avstå från golvvärmen. Som eldvakt ska du alltså bara bekymra dig om att elda upp bastun och se till att den är ren för de bastande och att den är stängd, att ljus är utblåsta och sen städa efter bastun.
Vi behöver stapla in den torra veden i bastun och stapla upp de nyköpta 4 m 3 under taket på baksidan. Det tänker vi göra onsdag 30 augusti kl 16. Kan du komma ner och hjälpa oss stapla ved och sopa ut spindlar och tvestjärtar vore det jättebra!

Välkomna till höstens bastusäsong!
Carina för styrelsen i Våg och Svall Bastuförening
(carina.kallestal@gmail.com)Hej bästa bastubadare, nu är sommaren här på riktigt och om några dagar vänder sig vår del av planeten maximalt mot solen, sommarsolståndet är på onsdag 21 kl.4:57 och vi får årets längsta dag. Om tanken då kommer att det därefter blir mörkare igen är det gott att veta att bastun ska eldas upp som vanligt med början första söndagen i september. 
Den nya eldvaktslistan för 2023-2024 finns nu tillgänglig på hemsidan. Leta upp ditt namn och notera den eller de söndagar du har vakten. Att vara eldvakt innebär, förutom att man eldar upp bastun i god tid innan kl 15 när herrarna bastar, att man ansvarar för städningen. Är det inte rent och snyggt när du börjar elda så städa av. Du är också ansvarig för att det städas ordentligt rent efter att damerna har bastat klart kl 19. Likaså är du ansvarig för att kolla att elden i kaminen brunnit ut, att ljusen är släckta och att det är låst. Det finns en kom-i-håglapp för eldvakter uppsatt på anslagstavlan i bastun. Städningen kan göras på måndag och om en herre är eldvakt kan stängningen delegeras till en dam.
Passar inte den söndag du tilldelats så byt med någon annan på listan. Notera gärna bytet på eldvaktslistan som hänger på anslagstavlan i bastun. Då vet alla som badar vem som ska kontaktas om något händer.
Även nu på sommaren går det utmärkt att basta. Boka bastun här på hemsidan och skriv namn och telefonnummer för den tid du bokar dig. Swisha 75 kr för veden till numret vars QR-kod är uppsatt i bastun, och gör rent efter dig, lätt fixat!

Någon dag eller dagar i sommar måste vi stänga bastun för att låta rengöra brunnen så att vi förhoppningsvis får bättre vatten i duschen. Vi ska också se till att den trasiga asklådan blir lagad. När det sker kommer bokningsschemat på hemsidan att vara blockerat.
Om du skulle ha lust och tid att åka ner till bastun och klippa gräset någon gång i sommar vore det fint tycker vi i styrelsen som inte mäktar med det i sommar.
Trevlig sommar önskar styrelsen för Våg & SvallBastuföreningen Våg och Svall på Skillinge
Org.nummer: 802533-8008

Protokoll årsmöte Våg och Svall
Torsdagen den 30 mars 2023 kl 18.30 på Sjöbacka
Närvarande: 17 medlemmar

 • Mötet öppnas av ordförande Börje som tackar för smörrebröden som serverats av Göran och Ami
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare
  Börje som ordförande och Carina som sekreterare
 • Val av justeringsman
  Lasse Thonander
 • Godkännande av dagordning
  Godkändes
 • Mötet stadgeenligt utlyst
  Mötet stadgeenligt utlyst
 • Verksamhetsberättelse
  Börje går igenom verksamhetsberättelsen som fanns tillgänglig vid mötet och som godkändes
 • Ekonomisk rapport
  Årets resultat minus 2 326 resultat vilket är i överensstämmelse med fjolåret
  Saldo idag 30 mars 14 600 kr, vilket är bättre än föregående år
  Den ekonomiska rapporten godkändes
 • Revisionsberättelse
  Claes Parck har lämnat revisionsberättelse för 2022 och föreslår ansvarsfrihet.
 • Styrelsens ansvarsfrihet
  Styrelsen beviljas ansvarsfrihet
 • Planer för verksamhetsåret
  Verksamhetsplanen som förelåg vid mötet genomgicks av ordförande.
  Ingemo anmäler sig som behjälplig i vedstapling mm andra göromål.
  Göran föreslår medlemsmöten med festlig
  inramning, t ex säsongsstart och säsongsavslutning.
  Terry föreslår att bilder tas t ex vid jubileet med drönare och att dessa kan de läggas ut på Facebook-sidan.
  Bastutillfällen som inte är i slutet av helgen kan kanske ge flera bastande föreslår Christer.
  Årsmötet beslutar anta verksamhetsplanen med ovan inkomna synpunkter
 • Avgifter 2023
  Medlemskap beslutas kosta 300 för enskilds medlemskap och 500 för familje-medlemskap
  Vedavgift beslutas vara 75 kr för enskilds bastande även vid bastande efter annan medlem
  Avgift för gäst tas bort
 • Val av ordförande, styrelseledamöter, revisor och valberedning
  Som ordförande väljs Carina Källestål på 1 år
  Som ledamöter väljes Claes Ericsson, Carolina Hansson, Klas Linnerborg, Hans Anders Molin, Johan Mollstedt – samtliga på ett år
  Claes Park väljes som revisor på ett år
  Till valberedning väljs Tor Ekström och Anders Granberg, båda omval 1 år
 • Övriga frågor
  Gemensamt bad på onsdagar föreslås avskaffas vilket mötet godkänner
  Sociala aktiviteter – festkommitté föreslås (Ingemo kan vara med) och det föreslås att 28 juli är rätt datum för jubileumsfest och att de äldre ska bjudas in till jubileumsfesten
 • Mötet avslutas
  Ordförande önskar nya styrelsen lycka till och tackar av Göran Åslund med blommor
  Börje Sjölund var ordförande, protokollet fördes av Carina Källestål och justerades av och
  godkändes av Lars Thonander, i Skillinge 1 april 2023


Bästa bastuvänner!

Så börjar vi närma oss jul och slutet på bastuåret 2022. Sista gemensamma söndagsbastande blir den 18:e december. Därefter blir det uppehåll fram till den 8 januari 2023. Under uppehållet kommer det säkert att badas ändå, men då utan eldvakter. Det innebär ett extra ansvar för att boka tider i bokningssystemet och ansvara för städning m m.

I söndags, den 4 december, återuppstod traditionen med glögg i bastun. Det blev ett par mycket trevliga timmar där nästan ett tjugotal personer dök upp. Flera andra medlemmar hade mailat och beklagat att de tyvärr skulle missa glöggen på grund av andra angelägenheter. Claes Ericssons hemmabakade toscakaka och Carina Källeståls pepparkakor liksom Börjes glögg uppskattades mycket. Sammantaget gav det hela mersmak och kommer förhoppningsvis att upprepas även nästa år.

Styrelsen har ju tidigare informerat om att föreningen tappat ett antal medlemmar under pandemiåren och därmed också intäkter. Vi har därför ansträngt oss för att ragga nya medlemmar. Bland annat hade en artikel om vårt bastubadande i Österlenmagasinet bra effekt. Sammanlagt har hitintills åtta nya enskilda medlemmar och tre nya familjemedlemmar tillkommit under hösten, vilket vi tycker är mycket roligt. Varmt välkomna!

Tyvärr kommer inte de medlemsintäkter som tillkommit att kunna avhjälpa den besvärliga ekonomiska situationen som bastuföreningen har. Sedan arrendet höjdes år 2018 har den buffert som föreningen tidigare haft ätits upp. Till det kommer nu också det kraftigt höjda priset för veden. I somras köpte vi ved får 760 kronor per kubikmeter. Idag kostar veden 1200 kr per kubikmeter, d v s en ökning på 63%. 

Den här situationen tvingar tyvärr styrelsen att titta på olika sätt att öka intäkterna. Efter diskussion tror vi att den årsavgift som vi för närvarande har, d v s 300 kr/enskild medlem och 500 kr för familjemedlemskap ligger på den nivå som kan accepteras. En höjning skulle troligtvis göra att vi skulle tappa medlemmar, något som vi ju inte vill. Vi har därför beslutat att interimistiskt införa en ny avgift, som vi valt att kalla vedavgift. Den innebär att medlemsavgiften berättigar dig att fritt basta på alla gemensamma bastubad på söndagarna. Vill du därutöver boka bastun för privat bruk får man erlägga en extra vedavgift på 75 kr per gång. Avgiften införs från och med den 19 december och gäller interimistiskt fram till årsmötet i slutet av mars, som slutgiltigt får fatta beslut om avgiften.

Styrelsen vill också komma med en rekommendation i samband med att du bokar bastun för privat bruk: titta i bokningssystemet hur det är bokat och välj då en tid som ligger i direkt anslutning till en annan bokning. På så vis åtgår mindre ved i och med att man då inte behöver värma bastun två gånger, och du betalar då bara 50 kr i vedavgift.

Vad gäller medlemsavgiften för 2023 så ser vi gärna att den betalas in ganska snart inpå det nya året. Styrelsen kommer föreslå årsmötet om oförändrad årsavgift, d v s 500 kr/familj och 300 kr/enskild. För de nya medlemmar som betalat under perioden september – december 2022 så gäller medlemsavgiften även för 2023. Övriga kan betala in årsavgiften på bankgiro 5557-6177 eller swisha avgiften till föreningens swishkonto: 1235810650.

I januari 1998 bildades Bastuföreningen Våg och Svall. I juli samma år hölls det första årsmötet och en ordinarie styrelse valdes med Bent Thoresen som ordförande. Den 9 september 1998 kom bygglovet och därefter byggdes bastun av frivilliga krafter. Den 25 december 1998 invigdes bastun med fest och fanfar av Nisse Landgren. Det betyder att 2023 är ett jubileumsår, 25 år efter invigningen. 

Låt oss göra 2023 till ett jubileumsår där vi uppmärksammar bastuns tillkomst och fortsatta utveckling!

Avslutningsvis önskar vi i styrelsen alla medlemmar………….

En riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

…………så ses vi in på det nya året 2023.

Styrelsen / Claes Ericsson, Carina Källestål, Hans Anders Molin, Klas Linnerborg, Börje Sjölund, Göran Åslund