Våg och Svall


Skillinge 16 maj-24

Kära bastubadare

Våg och Svalls sista söndagsbastu för säsongen sker söndag 26 maj. Då behöver vi stapla in ved för de som vill boka bastun under sommaren. Det gör vi kl. 13 samma söndag, 26 maj. Kom och hjälp till om du kan och vill, det går snabbt om vi blir några stycken.
Vi tänker inte ha någon gemensam städning denna vår. Istället kommer vi i augustis slut att kalla till städning med förtäring. Det blir innan vi startar vårt gemensamma bastande i september. Då kommer också eldningslistan för hösten.

Om du lånar ut nyckeln till en släkting/vän som vill basta så meddela den/dessa att vedavgiften är 150 kr och ska betalas till vårt konto. Enklast görs detta genom att använda QR-koden i bastun. Gratis-bastande klarar inte vår lilla fattiga förening. Om du känner på dig att du inte betalt årsavgiften för 2024 så är det fint om du gör det, 300 kr per enskild och 500 kr per familj. Betala in medlemsavgiften till Våg och Svalls bankgiro 5557–6177 eller Swisha till 123 581 06 50. Anger Du mejladress blir vi glada. Har vi någon lösning för vårt bastande efter december 2024, undrar Du. Vi vet inte, arbetsgruppen som bilades vid senaste årsmötet jobbar på och vi hoppas höra av dem innan årets slut.

Trevlig sommar!
och
Välkomna söndag 26 maj kl 13:00 för stapling av ved från baksidan in till bastun


Styrelsen via
Carina/ ordförande (carina.kallestal@gmail.com)

                                                 Skillinge 20 februari-24


Kära bastubadare

Det är med tungt hjärta vi måste meddela att vi är uppsagda från bastun från och med 1 januari 2025. Vi kan alltså basta hela 2024 men sen ska bastun säljas. Bakgrunden är att Sven Karlsson som företrädde ägarna av huset, sålt det till Caroline och Lars Sundewall som äger marken där stugan står, mark som vi arrenderar. Paret Sundewall ämnar rusta stugan och sälja den och marken. Hantverkare kan på uppdrag av Sundewalls komma att göra olika åtgärder i stugan under året. Sundewalls har lovat att boka bastun via vårt bokningssystem de tider hantverkare behöver komma åt huset. Ni kan alltså lugnt fortsätta att boka bastun för privat bastande. 

Med detta brev och mejl kommer också kallelse till årsmöte 19 mars på Sjöbacka.

Kom och ta med idéer om hur vi ska kunna fortsätta basta efter 2024. Vi har bjudit in Per Lyppert från Badbryggans Vänner som har idéer om en bastu. Kanske finns det också andra idéer i vår grupp om hur vi ska kunna fortsätta basta. Meddela Carina om du vill köpa en av Görans goda smörrebröd att äta vid årsmötet, liksom vilket pålägg du vill ha av alternativen, leverpastej, rostbiff eller skagenröra (carina.kallestal@gmail.com)

Vi föreslår att vi startar en arbetsgrupp som jobbar med idéer till ny bastu på Skillinge. Vi föreslår också att Våg och Svall upplöses med ett beslut vid årsmötet 19 mars och ett ytterligare beslut vid ett möte i samband med att bastandet upphör i december 2024.

Tills dess är den nu decimerade styrelsen beredd att sköta Våg&Svall detta sista år.

Vi tackar er alla som betalat in medlemsavgiften i förtid. Det har gjort att vi kunnat betala bankavgifter, ved och el i tid. Arrende, försäkring och fastighetsavgift väntar. Först efter att dessa är betalade och vi tagit höjd för el och sotning kan vi besluta om inköp av en ny vattenpump.

För styrelsen, ordförande Carina (carina.kallestal@gmail.com)Kallelse till årsmöte

Tisdagen den 19 mars 2023 kl. 18.00 på Sjöbacka. Göran gör smörrebröd för 95 kr och dryck finns också att köpa. Smörrebröden görs med leverpastej, rostbiff och skagenröra.

MEDDELA CARINA OM DU KOMMER OCH VILL ÄTA SMÖRREBRÖD OCH I SÅ FALL MED VILKET PÅLÄGG! Meddela via e-post carina.kallestal@gmail.com eller SMS till 0703043309

Förslag till dagordning:

Mötet öppnas
– Val av mötesordförande och mötessekreterare
– Val av justeringsman
– Godkännande av dagordning
– Mötet stadgeenligt utlyst
– Verksamhetsberättelse
– Ekonomisk rapport
– Revisionsberättelse
– Styrelsens ansvarsfrihet

– Planer för verksamhetsåret, arbetsgrupp för ny bastu, Per Lyppert från Badbryggans vänner inbjuden att berätta om planerna för bastu vid Badbryggan
– Avgifter

  • Medlemskap
  • Vedavgift

– Val av ordförande, styrelseledamöter, revisor och arbetsgrupp for ny bastu

– Övriga frågor

  • Info om införande om gemensamt bad efter damerna, söndagar kl. 19

– Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse för år 2022

Bastuföreningen Våg och Svall har som ändamål att främja bastubadande och social samvaro medlemmarna emellan. Föreningen vill vårda en sund livsstil och verka för ett utbrett bastubadande (utdrag ur stadgarna).

Styrelsen

Vid årsmötet den 30 mars 2023 valdes, Carina Källestål till ny ordförande, och vid ett konstituerande möte 11 april valdes Klas Linnerborg till kassör och Carolina Hansson till sekreterare. Carina och Klas tecknar firman. Som övriga ledamöter i styrelsen håller Claes Ericsson i fastighetsfrågor, och Hans Anders Molin är dryckesansvarig. Som övrig ledamot som dock aldrig deltagit i styrelsearbetet valdes Johan Mollstedt.

Styrelsen har efter årsmötet haft åtta sammanträden. Protokoll från dessa möten har anslagits i bastun. Medlemsbrev har skickats ut vid ett antal tillfällen.

Verksamhetens inriktning under året

Föreningens verksamhet har karaktäriserats av avhopp från styrelsen och försäljning av bastun med efterföljande uppsägning av kontrakt. Trots detta har vi försökt att hålla bastun i stånd och enligt föregående årsmötes vilja, anordna sociala aktiviteter.

Styrelsen och andra viktiga funktioner förändrade

Johan Mollstedt har inte deltagit i styrelsens arbete och avsa sig styrelseuppdrag och medlemskap i mitten av året. Klas Linnerborg avsa sig kassörskapet och lämnade styrelsen och föreningen i början av 2024. Carina axlar tillsvidare kassörssysslan. Lena Forsslund som varit vår webbmaster har flyttat från bygden och vi tillfrågade Terry Hannington om sysslan och han har fungerat som aktiv webmaster sedan hösten-23.

Bastuns underhåll

Eftersom bastuföreningen är en ideell förening så bygger underhållsarbetet på medlemmarnas delaktighet.

12 m3 ved har inhandlats och staplats in bakom bastun och in i bastun med deltagande av ett flertal medlemmar. Olika åtgärder för att tysta en allt högljuddare vattenpump har gjorts. Vi rensade brunnen i somras, dels för att rengöra det kladdiga vattnet men också för att se till att pumpen fick tillräckligt med vatten. I samband med att en ny asklåda kom på plats med hjälp av Anders på Borrby Svets och Alltjänst så fyllde han på luft i pumpen, något som också ansetts vara orsak till ljudet. Som alla kan konstatera har det inte hjälpt. En ny pump kan inskaffas om vår ekonomi tillåter när de fasta kostnaderna betalats. Vi har köpt in två nya brandsläckare då de gamla sedan länge var utgångna. För att hålla de skenande el-kostnaderna nere har vi stängt av golvvärmen i omklädnings- och duschrum samt bytt alla glödlampor till LED-lampor. Vi har också installerat en elmätare för kylskåpet. Tyvärr har den svåra vintern medfört att en temperaturvakt måst stå på för att inte vattnet ska frysa. Låset i stora dörren vid duschen har åtgärdats av medlemmarna Bob Jonsson och Björn Håkansson som också oljade upp låsen som frös vid snöregnet efter nyår. De fixade också provisoriskt dörren in till bastun vars ena gångjärn brustit. Vi har kontinuerligt tillsett att det finns öl, vatten, städartiklar, braständare, tändare, ljus etc. förbrukningsmaterial i bastun.

Sociala aktiviteter

Den 20 maj genomfördes städning och uppröjning av grönytorna, liksom noggrann invändig städning av bastun. Arbetet avslutades med gemensam sill-lunch. Föreningens firade sitt 25-årsjubileum 19 augusti då 19 medlemmar med partners och vänner deltog i en måltid under tälttak utanför bastun med Sven Ehn som grillmästare.

Den 10 december höll vi adventsglögg. Det bjöds på glögg, pepparkakor med ädelost och toscatårta. Men tyvärr och möjligen delvis beroende av det usla vädret, var uppslutningen av medlemmar blygsam.

Medlemmar & ekonomi

Föreningens fortlevnad är till största delen beroende av medlemsavgifter. Nya familjemedlemskap och nya enskilda medlemmar tillkommit. Vid årsskiftet 2023/2024 hade föreningen 55 medlemskap. Men då har några trogna medlemmar ännu inte betalat in avgifter för 2024.

Föreningen balanserar ständigt på randen av konkurs och kassan medger inga större utgifter. Det privata bastandet har ökat kraftigt och tyvärr täcker inte 75kr i vedavgift, vedkostnaderna. Vi gjorde en budget och diskuterade olika alternativ hur vi skulle finansiera den fortsatta verksamheten för att lägga fram ett förslag till årsmötet. Då kom det besked vi fruktat sedan Sven Karlsson vid jubileumsfesten meddelat att Tage Jacobssons efterlevande ville sälja bastuhuset. Vi såg i somras ingen möjlighet att köpa huset för det pris (en vag prisuppgift var ca 110 000kr) som Sven Karlsson begärde. Vi talade istället med Caroline och Lars Sundevall som vi arrenderar marken av. Men den 29 december skrev makarna Sundevall på kontrakt på bastuhuset som de köpt av Sven Karlsson. Dessförinnan sas vi upp med tillstånd att nyttja huset som bastu hela 2024 mot att hantverkare kan boka tid via bokningssystemet för att utföra de åtgärder som paret Sundevall vill utföra i huset.

Vi beslöt då be alla medlemmar betala in medlemsavgiften tidigt så att vi skulle klara de fasta utgifterna, ved, bankkostnader, el, arrende, försäkring och fastighetsavgift. Det har de flesta hörsammat och vi tror att vi klarar 2024 med dagens avgifter.

Våg & Svalls framtid

Utan hus att basta i har föreningen ingen aktivitet och bör upplösas då en förening inte kan vara vilande. En upplösning bör ske vid två på varandra följande möten. Det första beslutet kan tas vid årsmötet 19 mars och det andra förslagsvis i december 2024, i samband med att bastandet avslutas i bastun.

Däremellan kan, om en önskan därom finns hos årsmötet, en arbetsgrupp bildas vars uppgift är att hitta en annan lösning för fortsatt bastande på Skillinge och eventuellt fortlevande av Våg & Svall.

Skillinge den 13 februari 2023

Styrelsen                    

/Carina Källestål/        /Claes Ericsson/          /Carolina Hansson/            /Hans Anders Molin/

Förslag till verksamhetsplan för 2024

Styrelsen föreslår årsmötet besluta om följande aktiviteter i syfte att fortsätta utveckla föreningens verksamhet under 2024.

Underhåll och skötsel av bastun

För 2024 får styrelsen i uppdrag att förutom det vanliga underhållet, i första hand åtgärda pumpen om ekonomin tillåter. Vidare bör medlemmarna engageras att var delaktiga i underhållsarbetet. Att ersätta den trasiga toaletten skjuts på framtiden då vi inte kommer att kunna nyttja bastun efter 2024.

Sociala aktiviteter

Den nedstämdhet som vår uppsägning orsakat leder inte till en vilja att ordna sociala aktiviteter. Men den nödvändiga städningen som vi föreslår skjuts till i augusti innan höstens bastande startar, bör göras tillsammans och med ett lämpligt avslut som t ex en enkel lunch.

Arbetsgrupp

Det fortsatta bastandet på Skillinge beror av ett nytt hus som kan brukas som bastu. Vi föreslår att arbetet under året fokuserar på att en alternativ lösning för en annan bastu för att vi ska kunna fortsätta basta.

StyrelsenSkillinge 2024/02/14

GEMENSAM BASTU, MÄN & KVINNOR TILLSAMMANS,

PÅ SÖNDAGAR EFTER DAMERNAS BASTU KL 19.15

UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DE SOM VILL BASTA GEMENSAMT KONTAKTAR TJÄNSTGÖRANDE ELDVAKT OCH INFORMERAR OM ATT ANSVARET FÖR ATT SLÄCKA, LÅSA OCH STÄDA TAS ÖVER FRÅN ELDVAKTEN.
Se eldvaktslista med telefonnummer.


Carina/ ordförande carina.kallestal@gmail.comSkillinge 26 november-23

Kära bastubadare

Våg och Svall bjuder härmed in till Glöggmingel i bastun söndagen den 10 december kl 13:00, Välkomna!

I och med glöggsöndagen är det sen bara ytterligare en söndag vi bastar innan juluppehållet. Många har bastat på söndagarna och många har också bokat bastun privat under hösten. Det kan man också göra under juluppehållet. Vi har fått några nya medlemmar i höst, vilket gläder oss. Ni är mycket välkomna!

Innan hösten riktigt tog greppet hann vår tomte klippa gräset, och det tackar vi för! Styrelsen har annars mest förvaltat i höst. Om ni tycker att kompressorn för ett jäkla liv och att det är kallt på golvet i duschrummet så håller vi i styrelsen helt och hållet med er. Orsaken är att de höga el- och vedpriserna ger oss en så dålig ekonomi att vi inte har råd med elen för golvvärmen eller kan köpa en ny kompressor. Sanningen är den att vi troligen inte ens klarar av att betala arrende och hyra nu till årsskiftet.

Så, därför vill vi be er som vill fortsätta vara medlemmar att betala in medlemsavgiften, 300 kr per enskild och 500 kr per familj innan årsskiftet så att vi klarar hyran och arrendet.

Betala in medlemsavgiften till Våg och Svalls bankgiro 5557-6177 eller Swisha till 1235810650. Anger Ni mejladress blir vi glada.

Men lite glögg och samvaro har vi råd med!

Välkomna 10 december kl 13:00

Carina/ ordförande (carina.kallestal@gmail.comSkillinge 27 augusti -23

Kära bastubadare

Nu har vi firat vår 25-åriga verksamhet med bastubad vid sjökanten i Skillinge och nästa söndag börjar vi elda bastun som vanligt för herrar mellan 15 och 17 och damer mellan 17 och 19. Titta gärna på eldningslistan som bifogas och notera din eldingssöndag.

Vi i styrelsen har förstått att vårt bastu-hus har en tomte som tittar till det. Vi har noterat att duschslang och munstycke bytts liksom att lysknapparna i bastu och duschrum lagats. Vi är mycket glada att huset har en tomte och hoppas att hen vill stanna. Någon gröt kan vi inte erbjuda men en öl om det skulle smaka. Styrelsen har under sommaren också bidragit till bastuns trevnad genom att slamsuga brunnen och låtit Anders Lönnborn från Borrby Alltjänst göra en ny asklåda. Han är därmed också ny medlem.
Under sommaren har bastun använts flitigt och några nya medlemmar har tillkommit som vi välkomnar till säsongens bastusöndagar. Som vanligt går vår ekonomi precis ihop när veden betalats. Men nu klarar vi inte de
elräkningar som orsakas av att golvvärmen är påslagen. Vi måste därför detta år helt avstå från golvvärmen. Som eldvakt ska du alltså bara bekymra dig om att elda upp bastun och se till att den är ren för de bastande och att den är stängd, att ljus är utblåsta och sen städa efter bastun.
Vi behöver stapla in den torra veden i bastun och stapla upp de nyköpta 4 m 3 under taket på baksidan. Det tänker vi göra onsdag 30 augusti kl 16. Kan du komma ner och hjälpa oss stapla ved och sopa ut spindlar och tvestjärtar vore det jättebra!

Välkomna till höstens bastusäsong!
Carina för styrelsen i Våg och Svall Bastuförening
(carina.kallestal@gmail.com)