Våg och Svall


Hej bästa bastubadare, nu är sommaren här på riktigt och om några dagar vänder sig vår del av planeten maximalt mot solen, sommarsolståndet är på onsdag 21 kl.4:57 och vi får årets längsta dag. Om tanken då kommer att det därefter blir mörkare igen är det gott att veta att bastun ska eldas upp som vanligt med början första söndagen i september. 
Den nya eldvaktslistan för 2023-2024 finns nu tillgänglig på hemsidan. Leta upp ditt namn och notera den eller de söndagar du har vakten. Att vara eldvakt innebär, förutom att man eldar upp bastun i god tid innan kl 15 när herrarna bastar, att man ansvarar för städningen. Är det inte rent och snyggt när du börjar elda så städa av. Du är också ansvarig för att det städas ordentligt rent efter att damerna har bastat klart kl 19. Likaså är du ansvarig för att kolla att elden i kaminen brunnit ut, att ljusen är släckta och att det är låst. Det finns en kom-i-håglapp för eldvakter uppsatt på anslagstavlan i bastun. Städningen kan göras på måndag och om en herre är eldvakt kan stängningen delegeras till en dam.
Passar inte den söndag du tilldelats så byt med någon annan på listan. Notera gärna bytet på eldvaktslistan som hänger på anslagstavlan i bastun. Då vet alla som badar vem som ska kontaktas om något händer.
Även nu på sommaren går det utmärkt att basta. Boka bastun här på hemsidan och skriv namn och telefonnummer för den tid du bokar dig. Swisha 75 kr för veden till numret vars QR-kod är uppsatt i bastun, och gör rent efter dig, lätt fixat!

Någon dag eller dagar i sommar måste vi stänga bastun för att låta rengöra brunnen så att vi förhoppningsvis får bättre vatten i duschen. Vi ska också se till att den trasiga asklådan blir lagad. När det sker kommer bokningsschemat på hemsidan att vara blockerat.
Om du skulle ha lust och tid att åka ner till bastun och klippa gräset någon gång i sommar vore det fint tycker vi i styrelsen som inte mäktar med det i sommar.
Trevlig sommar önskar styrelsen för Våg & SvallBastuföreningen Våg och Svall på Skillinge
Org.nummer: 802533-8008

Protokoll årsmöte Våg och Svall
Torsdagen den 30 mars 2023 kl 18.30 på Sjöbacka
Närvarande: 17 medlemmar

 • Mötet öppnas av ordförande Börje som tackar för smörrebröden som serverats av Göran och Ami
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare
  Börje som ordförande och Carina som sekreterare
 • Val av justeringsman
  Lasse Thonander
 • Godkännande av dagordning
  Godkändes
 • Mötet stadgeenligt utlyst
  Mötet stadgeenligt utlyst
 • Verksamhetsberättelse
  Börje går igenom verksamhetsberättelsen som fanns tillgänglig vid mötet och som godkändes
 • Ekonomisk rapport
  Årets resultat minus 2 326 resultat vilket är i överensstämmelse med fjolåret
  Saldo idag 30 mars 14 600 kr, vilket är bättre än föregående år
  Den ekonomiska rapporten godkändes
 • Revisionsberättelse
  Claes Parck har lämnat revisionsberättelse för 2022 och föreslår ansvarsfrihet.
 • Styrelsens ansvarsfrihet
  Styrelsen beviljas ansvarsfrihet
 • Planer för verksamhetsåret
  Verksamhetsplanen som förelåg vid mötet genomgicks av ordförande.
  Ingemo anmäler sig som behjälplig i vedstapling mm andra göromål.
  Göran föreslår medlemsmöten med festlig
  inramning, t ex säsongsstart och säsongsavslutning.
  Terry föreslår att bilder tas t ex vid jubileet med drönare och att dessa kan de läggas ut på Facebook-sidan.
  Bastutillfällen som inte är i slutet av helgen kan kanske ge flera bastande föreslår Christer.
  Årsmötet beslutar anta verksamhetsplanen med ovan inkomna synpunkter
 • Avgifter 2023
  Medlemskap beslutas kosta 300 för enskilds medlemskap och 500 för familje-medlemskap
  Vedavgift beslutas vara 75 kr för enskilds bastande även vid bastande efter annan medlem
  Avgift för gäst tas bort
 • Val av ordförande, styrelseledamöter, revisor och valberedning
  Som ordförande väljs Carina Källestål på 1 år
  Som ledamöter väljes Claes Ericsson, Carolina Hansson, Klas Linnerborg, Hans Anders Molin, Johan Mollstedt – samtliga på ett år
  Claes Park väljes som revisor på ett år
  Till valberedning väljs Tor Ekström och Anders Granberg, båda omval 1 år
 • Övriga frågor
  Gemensamt bad på onsdagar föreslås avskaffas vilket mötet godkänner
  Sociala aktiviteter – festkommitté föreslås (Ingemo kan vara med) och det föreslås att 28 juli är rätt datum för jubileumsfest och att de äldre ska bjudas in till jubileumsfesten
 • Mötet avslutas
  Ordförande önskar nya styrelsen lycka till och tackar av Göran Åslund med blommor
  Börje Sjölund var ordförande, protokollet fördes av Carina Källestål och justerades av och
  godkändes av Lars Thonander, i Skillinge 1 april 2023


Bästa bastuvänner!

Så börjar vi närma oss jul och slutet på bastuåret 2022. Sista gemensamma söndagsbastande blir den 18:e december. Därefter blir det uppehåll fram till den 8 januari 2023. Under uppehållet kommer det säkert att badas ändå, men då utan eldvakter. Det innebär ett extra ansvar för att boka tider i bokningssystemet och ansvara för städning m m.

I söndags, den 4 december, återuppstod traditionen med glögg i bastun. Det blev ett par mycket trevliga timmar där nästan ett tjugotal personer dök upp. Flera andra medlemmar hade mailat och beklagat att de tyvärr skulle missa glöggen på grund av andra angelägenheter. Claes Ericssons hemmabakade toscakaka och Carina Källeståls pepparkakor liksom Börjes glögg uppskattades mycket. Sammantaget gav det hela mersmak och kommer förhoppningsvis att upprepas även nästa år.

Styrelsen har ju tidigare informerat om att föreningen tappat ett antal medlemmar under pandemiåren och därmed också intäkter. Vi har därför ansträngt oss för att ragga nya medlemmar. Bland annat hade en artikel om vårt bastubadande i Österlenmagasinet bra effekt. Sammanlagt har hitintills åtta nya enskilda medlemmar och tre nya familjemedlemmar tillkommit under hösten, vilket vi tycker är mycket roligt. Varmt välkomna!

Tyvärr kommer inte de medlemsintäkter som tillkommit att kunna avhjälpa den besvärliga ekonomiska situationen som bastuföreningen har. Sedan arrendet höjdes år 2018 har den buffert som föreningen tidigare haft ätits upp. Till det kommer nu också det kraftigt höjda priset för veden. I somras köpte vi ved får 760 kronor per kubikmeter. Idag kostar veden 1200 kr per kubikmeter, d v s en ökning på 63%. 

Den här situationen tvingar tyvärr styrelsen att titta på olika sätt att öka intäkterna. Efter diskussion tror vi att den årsavgift som vi för närvarande har, d v s 300 kr/enskild medlem och 500 kr för familjemedlemskap ligger på den nivå som kan accepteras. En höjning skulle troligtvis göra att vi skulle tappa medlemmar, något som vi ju inte vill. Vi har därför beslutat att interimistiskt införa en ny avgift, som vi valt att kalla vedavgift. Den innebär att medlemsavgiften berättigar dig att fritt basta på alla gemensamma bastubad på söndagarna. Vill du därutöver boka bastun för privat bruk får man erlägga en extra vedavgift på 75 kr per gång. Avgiften införs från och med den 19 december och gäller interimistiskt fram till årsmötet i slutet av mars, som slutgiltigt får fatta beslut om avgiften.

Styrelsen vill också komma med en rekommendation i samband med att du bokar bastun för privat bruk: titta i bokningssystemet hur det är bokat och välj då en tid som ligger i direkt anslutning till en annan bokning. På så vis åtgår mindre ved i och med att man då inte behöver värma bastun två gånger, och du betalar då bara 50 kr i vedavgift.

Vad gäller medlemsavgiften för 2023 så ser vi gärna att den betalas in ganska snart inpå det nya året. Styrelsen kommer föreslå årsmötet om oförändrad årsavgift, d v s 500 kr/familj och 300 kr/enskild. För de nya medlemmar som betalat under perioden september – december 2022 så gäller medlemsavgiften även för 2023. Övriga kan betala in årsavgiften på bankgiro 5557-6177 eller swisha avgiften till föreningens swishkonto: 1235810650.

I januari 1998 bildades Bastuföreningen Våg och Svall. I juli samma år hölls det första årsmötet och en ordinarie styrelse valdes med Bent Thoresen som ordförande. Den 9 september 1998 kom bygglovet och därefter byggdes bastun av frivilliga krafter. Den 25 december 1998 invigdes bastun med fest och fanfar av Nisse Landgren. Det betyder att 2023 är ett jubileumsår, 25 år efter invigningen. 

Låt oss göra 2023 till ett jubileumsår där vi uppmärksammar bastuns tillkomst och fortsatta utveckling!

Avslutningsvis önskar vi i styrelsen alla medlemmar………….

En riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

…………så ses vi in på det nya året 2023.

Styrelsen / Claes Ericsson, Carina Källestål, Hans Anders Molin, Klas Linnerborg, Börje Sjölund, Göran ÅslundTusen tack till alla ni som ställde upp, skrapade, målade och fikade. Och ett särskilt tack vill vi ge till Tor Ekström, som så generöst sponsrat målarfärg och andra tillbehör

Bastusäsongen drar igång nu på söndag den 4 september. Herrar 15-17, damer 17-19. Eldningslista hittar du här.

VARMT välkommen!Skillinge den 27 juni 2022

Hej alla bastuföreningsmedlemmar,

Ja, nu har vi till och med bastuvärme ute i det friska. Sommaren är i antågande på allvar och vi i styrelsen vill skicka en hälsning om Glad Sommar!

Vi vill dock först informera om några saker som är på gång till hösten. Som många sett börjar fasadfärgen på bastun att flagna och det är dags att ta itu med ommålning. Vi vill därför redan nu flagga för att vi kommer att ha behov av flera frivilliga medlemmar som kan hjälpa till med skrapning och målning. Till att börja med är datumen 21-28 augusti avsatta för detta ändamål. Vi är tacksamma för assistans för en eller flera dagar. Claes Ericsson (claes.e.ericsson@telia.com) kommer att hålla i planeringen. Men vi återkommer med mer information när det börjar närma sig i tid.

En ny eldvaktslista för hösten 2022 och våren 2023 har tagits fram. Liksom tidigare år har listan tagits fram utifrån de som ”oftast” bastar. Listan är utskickad via mail och finns även här på hemsidan.

Den här bastuföreningen är känd för att ha haft många trevliga fester. Till exempel hade vi några år i rad före pandemin jättetrevliga kräftfester. Det skulle vara toppen om vi kan återskapa den sociala biten i föreningens verksamhet. För att det ska kunna bli verklighet behövs det att några tar tag i planeringen. Vi gör därför ett upprop till er medlemmar att träda fram och ta tag i planering och genomförande av en kräftfest till hösten. Prata ihop er med några kompisar och bilda en liten grupp. Senast vi hade kräftfest var vi fyra personer som skötte planeringen. Undertecknad står som kontakt- och samarbetspartner. Eftersom vi numera är ett par personer i styrelsen med bakgrund i den norra landsändan så ska vi försöka få till en surströmmingskväll också.

Ja, det var några saker som är på G till hösten och med det vill vi i styrelsen önska alla medlemmar en mycket skön sommar. 

Njut och ha kul!

Börje Sjölund

För styrelsenProtokoll från årsmöte 2022 avseende åren 2020 och 2021 

På grund av de restriktioner som rått med anledning av den världsomfattande coronapandemin hölls inget årsmöte 2021. Bastun var helt stängd för gemensamt badande fr o m mars 2020 till september 2021. 

Tid: Tisdagen den 5 april 2022

Plats: Sjöbacka

1. Mötet öppnades av ordföranden

2. Till ordförande valdes Claes Ericsson och till sekreterare valdes Börje Sjölund

3. Till justeringsman valdes Lena Forsslund

4. Dagordningen godkändes av stämman

5. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst

6. Mötesordföranden läste upp verksamhetsberättelsen. Bifogas detta protokoll. Verksamhetsberättelsen godkändes enhälligt av stämman

7. Göran Åslund redogjorde för föreningens ekonomi. Rapporten godkändes enhälligt

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

10. Planerna för verksamhetsåret 2022 är att aktivt arbeta för att få fler betalande medlemmar. Det föreligger också ett behov av att måla om bastuhuset både utvändigt och invändigt. Tor Ekström anmälde möjlighet att bidra med sponsorpengar till målarfärg.  

11. Medlemsavgift för 2022 beslutades vara oförändrad, dvs 300 kr som enskild medlem och 500 kr som familjemedlem

12. Claes Ericsson anmälde att han avgår som ordförande, men att han gärna fortsätter som ledamot i styrelsen. Följande val gjordes enhälligt av stämman:

Ordförande: Börje Sjölund – nyval 1 år

Ledamöter: Claes Ericsson, nyval 1 år, Carina Källestål, nyval 1 år, Klas Linnerborg, nyval 1 år, Hans-Anders Molin, omval 1 år, Göran Åslund, omval 1 år

Revisor: Klas Park, omval 1 år

Valberedning: Tor Ekström och Anders Granberg, omval 1 år

13. Frågan om hur vi kan öka medlemsantalet och intäkterna diskuterades. Ett flertal förslag framkom, som den nya styrelsen har att arbeta vidare med. Bland annat diskuterades: 

 • att föreningen ska bli mycket mera synlig på sociala medier, som Facebook och Instagram
 • att ordna fester
 • att göra en flyer/folder som t ex kan distribueras via Simrishamns alla mäklare till nya husägare i området. Lena Forsslund anmälde intresse att arbeta fram en sådan.
 • flera deltagare på stämman anmälde sig villiga att ringa till tidigare medlemmar som ännu inte betalat för 2022
 • flera medlemmar sponsrar redan med öl till bastun och fler anmälde att man kommer att göra det framledes
 • att finna former för att bastun skulle kunna hyras ut sommartid till gästande båtägare 
 • att samla in konstverk/konsthantverk, som ställs ut och säljes i bastun 

14. Inga övriga frågor anmäldes

15. Ordförande Claes Ericsson tackade för ett aktivt deltagande vid stämman och ett särskilt tack riktades till Tor Ekström, som sponsrade de utomordentligt goda smörrebröden som deltagarna bjöds på.

Skillinge den 8 april 2022

……………………………. ……………………………….

Börje Sjölund, vid protokollet Claes Ericsson, ordförande

……………………………

Lena Forsslund, justeringsmanDet går bra att boka bastun för privata sällskap på påskdagen men ingen gemensam dam- eller herrbastu den dagen.
Igår tisdag 5/4 hölls föreningens efterlängtade årsmöte som pga pandemin skjutits upp flera gånger. Ny ordförande är Börje Sjölund. Årsmötesprotokoll och presentation av den nya styrelsen läggs ut här inom kort.
Vi önskar er en RIKTIGT GLAD PÅSKSkillinge den 16 september 2021

Hej alla bastuvänner!

Äntligen känner vi att det är dags att återgå till gamla rutiner och öppna för gemensamma bastubad på söndagar. Nuvarande covidrestriktioner kommer att hävas fr o m den 29 september och då passar det väl utmärkt bra att börja med säsongens första gemensamma bastubad söndagen den 3 oktober.

Ett gäng medlemmar gjorde fredagen den 3 september en heroisk insats och städade bastun skinande ren. Så fin har den aldrig varit tidigare. Samtidigt staplades 4 kubikmeter ved på baksidan av bastun. Visst underhåll av utemiljön har också gjorts. Så allt är nu klappat och klart för att sätta igång igen.

Bastuföreningens styrelse kommer att träffas vecka 40 för att då bl a upprätta en ny eldningslista för hösten -21 och våren -22. Så fort den är klar kommer den att distribueras. Fram till dess kommer medlemmar i styrelsen att se till att det är eldat och klart på söndagarna. Precis som tidigare har vi bastubad för herrarna mellan kl 15.00 och 17.00 och för damerna mellan kl 17.00 och 19.00. Eftersom det fortfarande finns en smittspridning av covid i samhället vill vi tillsvidare att de som deltar i de gemensamma bastubaden har vaccinerat sig två gånger.

Fortsättningsvis är det naturligtvis också fritt fram för enskilt badande. Bokar bastun gör du som vanligt via www.vågochsvall.se med lösenordet Ålagille.

För att du ska få nyttja bastun gäller som tidigare att du måste vara medlem i bastuföreningen. Har du ännu inte betalat så gör det till Bastuföreningen Våg och Svall på bankgiro 5557-6177. Avgiften är 500 kr/familj och 300 kr/per enskild medlem. Du kan också swisha avgiften till föreningens nya swishkonto: 1235810650.

Varmt välkomna till säsongens första gemensamma bastubad den 3 oktober kl 15.00 eller kl 17.00.

Med hopp om trevliga bastustunder under hösten!

Claes Ericsson och Börje Sjölund, för styrelsenStort tack till er som hörsammade uppropet att städa och bära ved inför kommande bastusäsong. Nu är bastun laddad med ved från golv till tak, alla spindlar utschasade och varenda hörn skurat och fejat. Dessutom slängdes det en hel del – två stora sopsäckar med diverse obrukbara grejer som samlats genom åren.

Vi återkommer inom kort med besked om när dam- och herrbastun drar igång igen. Så länge går det bra att boka hela bastun som vanligt. Pandemireglerna för städning och desinfektion av bastulavar och våtutrymme gäller.

Storstädning pågår – Chia chillar i solen