Våg och Svall

ÅrsmötesprotokollBastuföreningen Våg och Svall på Skillinge
Org.nummer: 802533-8008

Protokoll årsmöte Våg och Svall
Torsdagen den 30 mars 2023 kl 18.30 på Sjöbacka
Närvarande: 17 medlemmar

 • Mötet öppnas av ordförande Börje som tackar för smörrebröden som serverats av Göran och Ami
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare
  Börje som ordförande och Carina som sekreterare
 • Val av justeringsman
  Lasse Thonander
 • Godkännande av dagordning
  Godkändes
 • Mötet stadgeenligt utlyst
  Mötet stadgeenligt utlyst
 • Verksamhetsberättelse
  Börje går igenom verksamhetsberättelsen som fanns tillgänglig vid mötet och som godkändes
 • Ekonomisk rapport
  Årets resultat minus 2 326 resultat vilket är i överensstämmelse med fjolåret
  Saldo idag 30 mars 14 600 kr, vilket är bättre än föregående år
  Den ekonomiska rapporten godkändes
 • Revisionsberättelse
  Claes Parck har lämnat revisionsberättelse för 2022 och föreslår ansvarsfrihet.
 • Styrelsens ansvarsfrihet
  Styrelsen beviljas ansvarsfrihet
 • Planer för verksamhetsåret
  Verksamhetsplanen som förelåg vid mötet genomgicks av ordförande.
  Ingemo anmäler sig som behjälplig i vedstapling mm andra göromål.
  Göran föreslår medlemsmöten med festlig
  inramning, t ex säsongsstart och säsongsavslutning.
  Terry föreslår att bilder tas t ex vid jubileet med drönare och att dessa kan de läggas ut på Facebook-sidan.
  Bastutillfällen som inte är i slutet av helgen kan kanske ge flera bastande föreslår Christer.
  Årsmötet beslutar anta verksamhetsplanen med ovan inkomna synpunkter
 • Avgifter 2023
  Medlemskap beslutas kosta 300 för enskilds medlemskap och 500 för familje-medlemskap
  Vedavgift beslutas vara 75 kr för enskilds bastande även vid bastande efter annan medlem
  Avgift för gäst tas bort
 • Val av ordförande, styrelseledamöter, revisor och valberedning
  Som ordförande väljs Carina Källestål på 1 år
  Som ledamöter väljes Claes Ericsson, Carolina Hansson, Klas Linnerborg, Hans Anders Molin, Johan Mollstedt – samtliga på ett år
  Claes Park väljes som revisor på ett år
  Till valberedning väljs Tor Ekström och Anders Granberg, båda omval 1 år
 • Övriga frågor
  Gemensamt bad på onsdagar föreslås avskaffas vilket mötet godkänner
  Sociala aktiviteter – festkommitté föreslås (Ingemo kan vara med) och det föreslås att 28 juli är rätt datum för jubileumsfest och att de äldre ska bjudas in till jubileumsfesten
 • Mötet avslutas
  Ordförande önskar nya styrelsen lycka till och tackar av Göran Åslund med blommor
  Börje Sjölund var ordförande, protokollet fördes av Carina Källestål och justerades av och
  godkändes av Lars Thonander, i Skillinge 1 april 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *