Våg och Svall

God Jul och Gott Nytt ÅrBästa bastuvänner!

Så börjar vi närma oss jul och slutet på bastuåret 2022. Sista gemensamma söndagsbastande blir den 18:e december. Därefter blir det uppehåll fram till den 8 januari 2023. Under uppehållet kommer det säkert att badas ändå, men då utan eldvakter. Det innebär ett extra ansvar för att boka tider i bokningssystemet och ansvara för städning m m.

I söndags, den 4 december, återuppstod traditionen med glögg i bastun. Det blev ett par mycket trevliga timmar där nästan ett tjugotal personer dök upp. Flera andra medlemmar hade mailat och beklagat att de tyvärr skulle missa glöggen på grund av andra angelägenheter. Claes Ericssons hemmabakade toscakaka och Carina Källeståls pepparkakor liksom Börjes glögg uppskattades mycket. Sammantaget gav det hela mersmak och kommer förhoppningsvis att upprepas även nästa år.

Styrelsen har ju tidigare informerat om att föreningen tappat ett antal medlemmar under pandemiåren och därmed också intäkter. Vi har därför ansträngt oss för att ragga nya medlemmar. Bland annat hade en artikel om vårt bastubadande i Österlenmagasinet bra effekt. Sammanlagt har hitintills åtta nya enskilda medlemmar och tre nya familjemedlemmar tillkommit under hösten, vilket vi tycker är mycket roligt. Varmt välkomna!

Tyvärr kommer inte de medlemsintäkter som tillkommit att kunna avhjälpa den besvärliga ekonomiska situationen som bastuföreningen har. Sedan arrendet höjdes år 2018 har den buffert som föreningen tidigare haft ätits upp. Till det kommer nu också det kraftigt höjda priset för veden. I somras köpte vi ved får 760 kronor per kubikmeter. Idag kostar veden 1200 kr per kubikmeter, d v s en ökning på 63%. 

Den här situationen tvingar tyvärr styrelsen att titta på olika sätt att öka intäkterna. Efter diskussion tror vi att den årsavgift som vi för närvarande har, d v s 300 kr/enskild medlem och 500 kr för familjemedlemskap ligger på den nivå som kan accepteras. En höjning skulle troligtvis göra att vi skulle tappa medlemmar, något som vi ju inte vill. Vi har därför beslutat att interimistiskt införa en ny avgift, som vi valt att kalla vedavgift. Den innebär att medlemsavgiften berättigar dig att fritt basta på alla gemensamma bastubad på söndagarna. Vill du därutöver boka bastun för privat bruk får man erlägga en extra vedavgift på 75 kr per gång. Avgiften införs från och med den 19 december och gäller interimistiskt fram till årsmötet i slutet av mars, som slutgiltigt får fatta beslut om avgiften.

Styrelsen vill också komma med en rekommendation i samband med att du bokar bastun för privat bruk: titta i bokningssystemet hur det är bokat och välj då en tid som ligger i direkt anslutning till en annan bokning. På så vis åtgår mindre ved i och med att man då inte behöver värma bastun två gånger, och du betalar då bara 50 kr i vedavgift.

Vad gäller medlemsavgiften för 2023 så ser vi gärna att den betalas in ganska snart inpå det nya året. Styrelsen kommer föreslå årsmötet om oförändrad årsavgift, d v s 500 kr/familj och 300 kr/enskild. För de nya medlemmar som betalat under perioden september – december 2022 så gäller medlemsavgiften även för 2023. Övriga kan betala in årsavgiften på bankgiro 5557-6177 eller swisha avgiften till föreningens swishkonto: 1235810650.

I januari 1998 bildades Bastuföreningen Våg och Svall. I juli samma år hölls det första årsmötet och en ordinarie styrelse valdes med Bent Thoresen som ordförande. Den 9 september 1998 kom bygglovet och därefter byggdes bastun av frivilliga krafter. Den 25 december 1998 invigdes bastun med fest och fanfar av Nisse Landgren. Det betyder att 2023 är ett jubileumsår, 25 år efter invigningen. 

Låt oss göra 2023 till ett jubileumsår där vi uppmärksammar bastuns tillkomst och fortsatta utveckling!

Avslutningsvis önskar vi i styrelsen alla medlemmar………….

En riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

…………så ses vi in på det nya året 2023.

Styrelsen / Claes Ericsson, Carina Källestål, Hans Anders Molin, Klas Linnerborg, Börje Sjölund, Göran Åslund

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *