Våg och Svall

Protokoll från årsmötet på Sjöbacka B&BProtokoll från årsmöte 2022 avseende åren 2020 och 2021 

På grund av de restriktioner som rått med anledning av den världsomfattande coronapandemin hölls inget årsmöte 2021. Bastun var helt stängd för gemensamt badande fr o m mars 2020 till september 2021. 

Tid: Tisdagen den 5 april 2022

Plats: Sjöbacka

1. Mötet öppnades av ordföranden

2. Till ordförande valdes Claes Ericsson och till sekreterare valdes Börje Sjölund

3. Till justeringsman valdes Lena Forsslund

4. Dagordningen godkändes av stämman

5. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst

6. Mötesordföranden läste upp verksamhetsberättelsen. Bifogas detta protokoll. Verksamhetsberättelsen godkändes enhälligt av stämman

7. Göran Åslund redogjorde för föreningens ekonomi. Rapporten godkändes enhälligt

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

10. Planerna för verksamhetsåret 2022 är att aktivt arbeta för att få fler betalande medlemmar. Det föreligger också ett behov av att måla om bastuhuset både utvändigt och invändigt. Tor Ekström anmälde möjlighet att bidra med sponsorpengar till målarfärg.  

11. Medlemsavgift för 2022 beslutades vara oförändrad, dvs 300 kr som enskild medlem och 500 kr som familjemedlem

12. Claes Ericsson anmälde att han avgår som ordförande, men att han gärna fortsätter som ledamot i styrelsen. Följande val gjordes enhälligt av stämman:

Ordförande: Börje Sjölund – nyval 1 år

Ledamöter: Claes Ericsson, nyval 1 år, Carina Källestål, nyval 1 år, Klas Linnerborg, nyval 1 år, Hans-Anders Molin, omval 1 år, Göran Åslund, omval 1 år

Revisor: Klas Park, omval 1 år

Valberedning: Tor Ekström och Anders Granberg, omval 1 år

13. Frågan om hur vi kan öka medlemsantalet och intäkterna diskuterades. Ett flertal förslag framkom, som den nya styrelsen har att arbeta vidare med. Bland annat diskuterades: 

  • att föreningen ska bli mycket mera synlig på sociala medier, som Facebook och Instagram
  • att ordna fester
  • att göra en flyer/folder som t ex kan distribueras via Simrishamns alla mäklare till nya husägare i området. Lena Forsslund anmälde intresse att arbeta fram en sådan.
  • flera deltagare på stämman anmälde sig villiga att ringa till tidigare medlemmar som ännu inte betalat för 2022
  • flera medlemmar sponsrar redan med öl till bastun och fler anmälde att man kommer att göra det framledes
  • att finna former för att bastun skulle kunna hyras ut sommartid till gästande båtägare 
  • att samla in konstverk/konsthantverk, som ställs ut och säljes i bastun 

14. Inga övriga frågor anmäldes

15. Ordförande Claes Ericsson tackade för ett aktivt deltagande vid stämman och ett särskilt tack riktades till Tor Ekström, som sponsrade de utomordentligt goda smörrebröden som deltagarna bjöds på.

Skillinge den 8 april 2022

……………………………. ……………………………….

Börje Sjölund, vid protokollet Claes Ericsson, ordförande

……………………………

Lena Forsslund, justeringsman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *